Statut

STATUT
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
GMINY ŚWIESZYNO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno (zwany dalej UTWGŚ), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2015 r. poz. 1393 ze zm.)

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

1. Siedzibą UTW jest miejscowość Świeszyno.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 5

1. UTWGŚ prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników , w tym swoich członków i wolontariuszy.

§ 6

1. UTWGŚ może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w uchwale Zarządu.
2. UTWGŚ ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, indeksów i zaświadczeń według wzorów określonych przez Zarząd UTWGŚ.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7


UTWGŚ prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną na rzecz swoich członków, oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

1) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) ekologii,
4) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

Celem UTWGŚ jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:
1) prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych,
2) włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3) wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
4) udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5) poprawę jakości życia słuchaczy i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego,
6) aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
7) upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
8) stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
9) innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
10) wspieraniu idei wolontariatu,
11) integrację międzypokoleniowa,
12) edukację w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie;
13) propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;
14) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy,
15) szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

§ 10

Cele statutowe UTWGŚ realizuje przez:
1) organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
2) spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku świeszyńskim, regionie, Polsce i na świecie,
3) rehabilitację zdrowotną,
4) naukę języków obcych,
5) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych
6) aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
7) działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzoną przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
8) współdziałanie członków UTWGŚ,
1) wspieranie członków UTWGŚ w działalności społecznej,
2) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTWGŚ,
3) wspieranie inspirowanie, i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTWGŚ,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
5) prowadzenie działalności dobroczynnej,
6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTWGŚ.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11


Członkowie UTW (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 12


1. Członkiem zwyczajnym UTWGŚ, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 50 lat i który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów UTWGŚ oraz złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTWGŚ, wpłaci wpisowe oraz będzie opłacał składkę roczną.
2. Przyjmowanie, stwierdzanie wygaśnięcia i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.
3. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych UTWGŚ.
4. Członkami UTWGŚ mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych.

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać:
1) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTWGŚ określonych w § 9 oraz przestrzegania Statutu, a nie spełnia kryterium określonego w § 12 ust. 1,
2) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTWGŚ.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei uniwersytetów trzeciego wieku lub istotnie wpłynęła na wykonywanie zadań statutowych UTWGŚ lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla UTWGŚ.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi posiadają głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków i nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
2) zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności UTWGŚ,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTWGŚ,
4) organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej, klubowej zgodnie z celami UTWGŚ i potrzebami członków,
5) korzystania z pomieszczeń UTWGŚ, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:
1) korzystania z pomocy i urządzeń UTWGŚ po uzgodnieniu z Zarządem,
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTWGŚ.

§ 18

Członkowie zwyczajni UTWGŚ są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTWGŚ,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów UTWGŚ,
3) regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 19

1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1) dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,
2) wskutek śmierci członka.
2. Zarząd może decyzją pozbawić członka zwyczajnego członkostwa:
1) z powodu nieopłacenia składki,
2) z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu UTWGŚ.
3. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale.

§ 20

Członkostwo członków wspierających wygasa przez:
1) zaprzestanie działalności wspierającej,
2) utratę osobowości prawnej,
3) wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§ 21

Założyciele UTWGŚ stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE UTWGŚ

§ 22


1. Organami UTWGŚ są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
3. Wybór wszystkich organów UTWGŚ odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały władz UTWGŚ zapadają zwykłą większością głosów.
5. Posiedzenia władz UTWGŚ są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków, z zastrzeżeniem ust. 7 i § 26.
6. Posiedzenia władz UTWGŚ zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
7. Tryb określony w ust. 6 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władz Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
8. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.
9. Do czasu dokonania wyborów do władz UTWGŚ nowej kadencji, dotychczasowe władze UTWGŚ pełnią swoje funkcje.

§ 23

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższym organem UTWGŚ jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków UTWGŚ jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.
3. O porządku i terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsc obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków UTW.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem w trybie analogicznym jak w ust. 3.
7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierany Przewodniczący lub Prezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) proponowanie i uchwalanie głównych kierunków działalności UTWGŚ,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wybór władz UTWGŚ: Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej
4) powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
5) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
8) w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków) Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej UTWGŚ przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.
9) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości
10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych
11) uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,
12) uchwalanie porządku obrad Walne Zebranie Członków,
13) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTWGŚ.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni UTW
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

§ 26

1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
2. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania UTWGŚ wymagana jest zgoda 2/3 członków zwyczajnych.
3. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane, a protokoły i uchwały pod rygorem nieważności sporządzane pisemnie podpisuje Przewodniczący obrad i sekretarz jeżeli został wybrany.

§ 27
Zarząd

1. Prezes i pozostali członkowie Zarządu UTWGŚ wybierani są przez Walne Zebranie Członków.
2. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią art.20 ust.1 pkt.5 ustawy o działalności pożytku publicznego), a niekaralność jest warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 7 osób w tym Prezes oraz do dwóch Wiceprezesów, sekretarz lub skarbnik.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybiera spośród siebie:
2 Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
5. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu UTWGŚ przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
6. Do reprezentowania UTWGŚ, w tym do składania oświadczeń woli, wiedzy, podpisywania pism i umów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu UTWGŚ, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu:
1) Prezesa z Wiceprezesem Zarządu działających łącznie,
2) Prezesa lub Wiceprezesa i innego członka Zarządu działających łącznie.
7. W umowach między UTWGŚ a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim UTWGŚ reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu UTWGŚ należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie planów działalności i budżetu UTWGŚ oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walne Zebranie Członków,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTWGŚ,
5) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
6) powoływanie biura UTWGŚ i ustalanie zakresu jego działalności,
7) podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających UTWGŚ oraz o wygaśnięciu członkostwa,
8) uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
9) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
10) zarządzanie majątkiem UTWGŚ, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami UTWGŚ,
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTWGŚ.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a protokoły i uchwały pod rygorem nieważności sporządzane pisemnie podpisuje Prezes Zarządu.

§ 30

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTWGŚ.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot uzasadnionych kosztów, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności, oraz nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego).

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami opłacania składek członkowskich,
2) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przeprowadzenie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków.

§ 32

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane a protokoły i uchwały pod rygorem nieważności sporządzane pisemnie podpisuje Przewodniczący Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
GMINY ŚWIESZYNO

§ 33


1. Majątek UTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
3) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
4) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby UTWGŚ, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia.

§ 34

1. Nowi członkowie wpłacają wpisowe w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.
2. Składki członkowskie winny być wpłacane:
1) za pierwszy semestr do końca października
2) za drugi semestr do końca lutego
3. Inne opłaty związane z działalnością programową winny być wpłacane w wysokości i w terminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 35

1. Gospodarkę finansową UTWGŚ prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem UTWGŚ w stosunku do członków, osób w organach UTWGŚ, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,
2) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem UTWGŚ w stosunku do członków, członków organów UTWGŚ lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
3) przekazywania majątku na rzecz członków, osób w organach UTWGŚ, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,
4) wykorzystywania majątku UTWGŚ na rzecz członków, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu UTWGŚ,
5) zakupu, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Rozwiązanie UTWGŚ następuje na podstawie uchwały Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku rozwiązania Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
4. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku UTWGŚ.
6. Prezes Zarządu lub inna osoba wybrana przez Walne Zebranie Członków pełni funkcję likwidatora jednoosobowo.

Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu …września 2016 r.