REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
GMINY ŚWIESZYNO


I. Przepisy ogólne

§ 1


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego.
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno w skrócie UTWGŚ.
3. Siedzibą UTWGŚ jest miejscowość Świeszyno.
4. Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno jest gmina Świeszyno.
5. Podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno ustala niniejszy Regulamin.
6. UTWGŚ nie mam osobowości prawnej i stanowi jednostkę działającą w strukturze Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
7. UTWGŚ powołany jest na mocy uchwały Zarządu Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 2

Program UTWGŚ obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologiczno – społecznych, promocji zdrowia, bezpieczeństwa, informatyki, wiedzy o kulturze i sztuce oraz języków obcych.

§ 3

Podstawowe formy działalności UTWGŚ:
1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku świeszyńskim, regionie, Polsce i na świecie,
3. rehabilitacja zdrowotną,
4. nauka języków obcych,
5. aktywna działalność turystyczno-krajoznawczą,
6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzoną przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
7. współdziałanie członków UTWGŚ,
8. wspieranie członków UTWGŚ w działalności społecznej,
9. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTWGŚ,
10. wspieranie, inspirowanie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTWGŚ,
11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
12. prowadzenie działalności dobroczynnej,
13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTWGŚ.

II. Rada programowa

§ 4


1. Program zajęć UTWGŚ ustala i jego realizację zapewnia Rada Programowa UTWGŚ.
2. Radę Programową powołuje Zarząd UTWGŚ.
3. Rada Programowa składa się z 5 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków.
4. Rada Programowa stanowi organ doradczy Kierownika UTWGŚ, który jednocześnie z urzędu jest jej członkiem.
5. Tryb pracy Rady określają wewnętrzne ustalenia.
6. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie powołania.

§ 5

Zadaniem Rady Programowej jest określanie kierunków działalności naukowej i dydaktycznej oraz ustalenie tematyki seminariów i wykładów.

III. Warunki przyjęcia

§ 6

1. Słuchaczem UTWGŚ może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat, jeśli:
1) Zadeklaruje zdobywanie wiedzy w UTWGŚ i podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTWGŚ.
2) Dokona wpłaty wpisowego i opłaty podstawowej obejmującej seminaria fakultatywne i wykłady ogólne (niektóre seminaria mogą być dodatkowo odpłatne).
2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTWGŚ ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.

IV. Zarządzanie UTWGŚ

§ 7

1. Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno jest Prezes Zarządu Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przy współpracy Rady Programowej zapewnia organizację naukowej i dydaktycznej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno.
2. Do obsługi administracyjno – organizacyjnej kierownik UTWGŚ powołuje pełnomocników i punkty obsługi słuchaczy – dziekanat.
3. Wszyscy słuchacze zobowiązani są podporządkować się poleceniom osób zarządzających UTWGŚ dotyczącym porządku i jego organizacji.

V. Reprezentacja słuchaczy

§ 8


1. Słuchacze mogą powołać ze swego grona Radę Słuchaczy na okres trwającego roku akademickiego. Wybory odbywają się na spotkaniu inauguracyjnym w obecności Przewodniczącego lub Członka Rady Programowej UTWGŚ. W skład Rady Słuchaczy wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz jeden członek
2. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Kierownika UTWGŚ.
3. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.
4. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTWGŚ, może inicjować zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć czy imprez. Powinna współtworzyć w grupie atmosferę życzliwości i zgodnego działania.
5. Każda sekcja czy grupa zajęciowa wybiera starostę, który koordynuje sprawy organizacyjne z Radą Słuchaczy oraz Kierownikiem UTWGŚ lub jego pełnomocnikiem.
6. Z ważnych powodów Rada Słuchaczy może wystąpić z wnioskiem do Kierownika UTWGŚ o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.

VI. Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 9


1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTWGŚ określa niniejszy regulamin.
2. W szczególności słuchacze UTWGŚ maja prawo do: zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych oraz udziału w pracach Rady Słuchaczy
3. Wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.
4. Posiadania indeksu słuchacza.

§ 10

Prawa słuchacza wygasają w przypadku skreślenia z listy słuchaczy.

§ 11

Prawa słuchacza wygasają w przypadku:
1. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
2. Z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 12

Słuchacze UTWGŚ mają obowiązek:
1. Uczestniczenia w zajęciach umieszczonych w planie zajęć.
2. Zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych oraz poprzez udział w sekcjach zainteresowań i w zajęciach fakultatywnych.
3. Postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
4. Poszanowania i dbałości o mienie UTWGŚ i instytucji i współpracujących.
5. Terminowego wpłacania opłat za semestr akademicki – do 31 stycznia za pierwszy semestr oraz do 30 września za drugi semestr roku akademickiego (pełną opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok akademicki).

VII. Plan i organizacja zajęć

§ 13


1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca na przełomie poszczególnych lat. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem roku akademickiego.
2. W roku 2016 rok akademicki rozpoczyna się 29 listopada 2016 r.
3. W roku 2016 opłata za rok akademicki winna być dokonana do dnia 15 grudnia 2016 r.
4. Każdy Słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.

VIII. Skreślenie z listy słuchaczy

§ 14


Utrata praw słuchacza UTWGŚ następuje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z UTWGŚ złożonego pisemnie (jeśli 5 dni przed rozpoczęciem semestru Słuchacz zgłosi swoją rezygnację, otrzyma zwrot wniesionych opłat z wyłączeniem wpisowego).
2. Skreślenia z listy słuchacza przez Kierownika UTWGŚ z powodu nie wniesienia opłat w określonych terminach lub nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego. niewłaściwego postępowania albo zachowania godzącego w dobre imię Uniwersytetu (na wniosek Rady Słuchaczy UTWGŚ).
3. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika UTWGŚ do Rady Programowej UTWGŚ, która przy obecności co najmniej 3/5 swojego pełnego składu podejmuje wiążące decyzje.
4. Rozstrzygnięcie Rady Programowej UTWGŚ w sprawie jest ostateczne.

IX. Ukończenie UTWGŚ

§ 15


1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminu semestralnego ze znajomości minimum podstaw zagadnień objętych programem nauczania.
2. Słuchacze nie zdają egzaminów z poszczególnych zajęć, a warunkiem wpisu do indeksu jest obecność na wykładach i seminariach.
3. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim słuchacze podejmują po ukończeniu danego roku, wypełniając nową deklarację.
4. Słuchaczom, którzy ukończą trzy lata akademickie (6 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Złotego Słuchacza UTWGŚ.
5. Słuchaczom, którzy ukończą 5 lat akademickich (10 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Platynowego Słuchacza UTWGŚ.

X. Zasady finansowania

§ 16


1. UTWGŚ utrzymywany jest:
1) z wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, loterii, aukcji,
3) dotacji i subwencji, kontraktów, środków z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
4) wpływów z działalności statutowej Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dochodów z majątku Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dochody z kapitału.
2. Wpływy i wydatki UTWGŚ są rejestrowane w ramach podstawowego konta Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

XI. Przepisy końcowe

§ 17


1. UTWGŚ używa pieczęci podłużnej, ma prawo do wydawania zaświadczeń, indeksów wg określonych wzorów.
2. UTWGŚ prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność, może wydawać czasopismo dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu.
3. Słuchaczom UTWGŚ nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
4. Przyjęcie na UTWGŚ, jak i skreślenie słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zarząd Świeszyńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dniem zatwierdzenia przez Radę Programową UTWGŚ.